Frågor & svar

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en juridisk person som, till skillnad från föreningar och aktiebolag,
varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger sig själv, brukar man säga.
Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller
juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara
över en längre tid

Varför har Antonstiftelsen bildats?

När Berit Lennartsson (grundare och fd ägare) skulle gå i pension så förde hon en dialog med sina barn om hur Anton-bolagen skulle förvaltas i framtiden. Dialogen ledde fram till att Antonstiftelsen skulle bildas för att ingen skulle kunna sälja bolaget och därmed ha egen ekonomisk vinning av bolagen. Stadgarna som Antonstiftelsen vilar på motsvarar grundaren Berits värderingar och önskan. På så sätt framtidssäkras kvalitet i omsorgen och utbildningen så som Berit från början avsåg och vill att det ska förbli. Antonstiftelsen bildades för att bevaka värderingar och visionen i Anton-bolagen.

Vem äger Antonstiftelsen?

Ingen kan äga en stiftelse. Antonstiftelsen förvaltas dock av en styrelse som tillsätts i enlighet med stadgarna. Styrelsen består av 7-11 ledamöter inkl en ordförande och de får fatta beslut i enlighet med de stadgar som finns.

Vem äger Anton Utbildning, Anton HVB och Anton Fastigheter?

Anton-bolagen ingår numera i en koncern där Antonstiftelsen är den slutliga ägaren. Det finns ett bolag, Anton i Skåne AB, mitt i mellan Antonstiftelsen och dotterbolagen Anton Utbildning AB, Anton HVB AB och Anton Fastigheter AB. Anton i Skåne AB är den juridiska ägaren av dotterbolagen. Anton i Skånes ägare är Antonstiftelsen. Inget av bolagen som är underställda Antonstiftelsen får gå utanför de ägardirektiv som ges dem.

Hur hanteras ev vinst på resultatet?

Det har aldrig tagits ut personlig ekonomisk vinst från bolagen, och så ska det förbli.
Dotterbolagen har resultatmål de ska uppnå för varje nytt verksamhetsår. De står ansvariga att redovisa sina resultat för sin ägare som är Anton i Skåne AB. Anton i Skåne AB ska förvalta överskottet på bästa sätt för sina dotterbolags respektive kärnverksamhet och mål. En liten del (ca 10%) går vidare till Antonstiftelsen, dels för att finansiera förvaltningen, men också till medel för destinatärer i enlighet med Antonstiftelsen stadgar. För mer information kontakta vår VD eller ordförande.

Hur tillsätts Antonstiftelsens och de andra bolagens styrelser?

En valberedning tillsätts för att ta fram förslag på personer till poster i de olika styrelserna. Det är Antonstiftelsens styrelse som tillsätter valberedningen och det ska vara minst 4 st som också är väl bekant med verksamheterna. I Anton Utbildnings styrelse upplåts 2 adjungerade platser för personalrepresentanter och i Anton HVBs styrelse upplåts en adjungerad plats för en personalrepresentant.

Vem har insyn i stiftelsen?

En stiftelse har inte samma krav med publika årsredovisningar som ett aktiebolag har. Vi vill ändå fortsatt ha samma öppenhet som tidigare och kommer därför presentera resultat för våra verksamheter som vi alltid gjort. För mer information kontakta vår VD eller ordförande.

Vad får det för konsekvens för verksamheterna att de ägs av en stiftelse?​

Ägarskiftet får ingen tydlig konsekvens för verksamheterna annat än att det inte går att sälja eller köpa ett Anton-bolag nu eller i framtiden. Syftet med bildandet av stiftelsen är att säkerställa att Antons vision och värdegrund lever vidare. På så sätt säkras och tryggas kontinuiteten i alla led i våra verksamheter