Antonskolan Blekedamm

Om oss

Välkommen till Antonskolan Blekedamm

Om oss

Innehåll

Antonskolan Blekedamm

Vision och fokusområden; “Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad”
Sedan grundaren Berit Lennartsson startade Antonskolan Blekedamm 2001 har skolans vision och värdegrund bibehållits i verksamheten och beskriver en längtan efter att “öppna upp” världen för våra elever och vidga deras möjligheter att verka och påverka. Vi vill skapa förståelse och kunskap som väcker engagemang till att göra skillnad, både lokalt och globalt.

Konkreta verktyg för detta är schemalagda tema-terminer med geografiskt fokus – Antonprojektet – och strategiska samarbeten med olika organisationer runt om i vår värld; exempelvis våra vänskolor i Indien.

Vi arbetar utifrån ytterligare fokusområden där vi poängterar vikten av rörelse för bättre lärande, och nödvändigheten av språklig medvetenhet genom genrepedagogik och strategiskt arbete med svenska språket.

Värdegrund, våra Anton-ord
För att kunskap och framtidstro ska gro behövs en lärmiljö där eleverna vågar växa i trygghet, nyfikenhet och ansvar. De värderingar som vi vill ska genomsyra vår skola är det som våra ANTON-ord står för; Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet.

För att kunna konkretisera vår värdegrund har vi bl.a prioriterat en stark elevhälsa som lägger fokus på främjande och förebyggande insatser, men också åtgärdande där det behövs. Vi vill också hämta påverkan och inspiration från Anton-orden då det kommer till lärmiljön med mindre elevgrupper och vår höga personaltäthet.

Antonskolan-från förskola till årskurs 9
Antonskolan Blekedamm är idag en skola med företrädesvis enparallelliga årskurser från förskoleklass tom åk 9 och totalt ca 250 elever på skolan som helhet. I anslutning till Antonskolan Blekedamm finns också Lillanton förskola med sina 4 avdelningar.

Med nybyggd högstadie-del och nyrenoverade skolhus för årskurserna 4-6 och omlagd skolgård 2021, är Antonskolan Blekedamm en charmig, inspirerande och funktionell plats för lärande.

 

Elevhälsa

Vi på Antonskolan är stolta över vår elevhälsa!

Vi vill tillsammans med all personal på våra skolor stå för ett salutogent, främjande och förebyggande förhållningssätt där vi som personalgrupp  tillsammans bär elevernas hälsoperspektiv. Elevhälsa är inte bara något vi har och gör i ett speciellt team, vi gör det tillsammans med samtliga i personalgruppen !

Vi har samtidigt alla professioner på plats såsom speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och skolsköterska i det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet. Skolläkare samt skolpsykolog är också regelbundet med oss, flera gånger varje termin.

I en utvidgning av vårt elevhälsoteam har vi pedagoger som arbetar utifrån vår särskilda undervisningsgrupp, sk Anton-gruppen. Vi har även en lärare med fokus på svenska som andraspråk som arbetar med kartläggning och åtgärdande arbete kopplat till vårt elevhälsoteam och tillsammans med organisationens studiehandledare/språkstödjare.

Utifrån struktur i olika mötesforum följer vi regelbundet upp elevers resultat och de insatser som görs. Vi arbetar verksamhetsnära med resursfördelning efter behov på individ-, grupp och enhetsnivå. Vi organiserar elevhälsans personal utifrån övergripande perspektiv där vi strategiskt resursfördelar utifrån verksamheternas behov.

Elevhälsoteamet arbetar inte bara utifrån elevernas måluppfyllelse då det kommer till studieresultat, utan också i arbetet kring vår Likabehandlingsplan, med åtgärdande arbete kring incidenter och kränkningar samt i det förebyggande arbetet med trivsel, trygghet och studiero.

Fritidshemmet

Grunden för en meningsfull fritid är att barnen känner glädje och trygghet när de är på Antonskolans fritidshem. Med tyngdpunkt på glädje, trygghet och kamratskap erbjuder vi barnen de planerade och alternativt spontana aktiviteter som finns tillhands. Vi eftersträvar att skapa en verksamhet där barnen skall ha utrymme för att komma på egna aktiviteter och lekar. En viktig uppgift är att det ska finnas en utpräglad ”VI-känsla”.

Antonskolans fritidshem jobbar efter att lära barnen ta ansvar för sin tid på fritids. Barnen ska lära sig att själva eller i samspel med pedagogerna kunna ta beslut om vad de ska göra, för att utveckla sin självständighet. Den dagen man börjar på Antonfritids börjar också barnets utskolning, dvs att när man slutar ska man lärt sig att ta ansvar för sin fritid även när man är hemma.

Vi på Antonfritids försöker på olika sätt stimulera barnen till att komma med idéer, planera, organisera och genomföra aktiviteter, förklara lekar och leda andra i lekar. Barnet skall kunna välja en aktivitet och hålla fast vid den en stund för att sedan följa en successiv utveckling i detta, vilket kommer med ålder och mognad.
Antonfritids jobbar aktivt med att synliggöra vår organisations gemensamma värdergrund genom att arbeta utifrån de sk Anton-orden: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet.

Vem har rätt att gå på fritids?
De elever som går i vår förskoleklass tom årskurs 6 vars föräldrar har sysselsättning genom arbete eller studier har rätt att ansöka om fritidsplats. Ansökan om plats på Antonskolans fritidshem sker genom att vårdnadshavare fyller i en ansökningsblankett.