Antonfritids

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
(LGR 11)

De vuxnas närvaro är viktig för att förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering. Genom dagliga samtal och i konflikthantering arbetar vi aktivt med den värderingsgrund som delas med skolan.
Den fria leken spelar en stor roll i arbetet med vår värderingsgrund och har även en stor roll i arbetet med barnens sociala kompetens. Antonfritids prioriterar den fria leken.

Vi vill att barnen ska utveckla:
Empati – lära sig att bry sig om sina kompisar och kunna föreställa hur andra barn känner och tänker.
Självständighet – lära sig att komma på och genomföra lek och aktiviteter, själva och i grupp.
Ansvarsförmåga – var rädd och sin miljö, lokaler, egna och andras saker. En förmåga att lära sig att stå för sina handlingar och förstå konsekvenserna av det.
Hänsyn och respekt – lära sig allas lika värde.

Antonfritids jobbar aktivt med att synliggöra Antonskolans honörsord:
Ansvar / Närhet / Trygghet / Omsorg / Nyfikenhet

”Skolan uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”
(LGR 11)

Antonfritids jobbar efter att lära barnen ta ansvar för sin tid på fritids. Barnen ska lära sig att själva eller i samspel med pedagogerna kunna ta beslut om vad de ska göra, för att utveckla sin självständighet. Den dagen man börjar på Antonfritids börjar också barnets utskolning, dvs att när man slutar ska man lärt sig att ta ansvar för sin fritid även när man är hemma.

Vi på Antonfritids försöker på olika sätt stimulera barnen till att komma med idéer, planera, organisera och genomföra aktiviteter, förklara lekar och leda andra i lekar. Barnet skall kunna välja en aktivitet och hålla fast vid den en stund för att sedan följa en successiv utveckling i detta, vilket kommer med ålder och mognad.

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet till att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (LGR 11)

Grunden för en meningsfull fritid är att barnen känner glädje och trygghet när de är på Antonfritids. Med tyngdpunkt på glädje, trygghet och kamratskap erbjuder vi sedan barnen de planerade och alternativt spontana aktiviteter som finns tillhands. Vi eftersträvar att skapa en verksamhet där barnen skall ha utrymme för att komma på egna aktiviteter och lekar. En viktig uppgift är att det ska finnas en utpräglad ”VI-känsla”.